Thuốc Cao tan kim đan: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao tan kim đan
Số Đăng KýV26-H12-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThục địa; Huyền sâm; Quế chi; Xích thược; Hồng đơn; Dầu lạc- 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,45 g; 1,5g
Dạng Bào ChếCao dán ngoài da
Quy cách đóng góiGói 2 lá x 1,5g
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở Đông y dược gia truyền Kim Đan Xa la-Phúc La-Hà Đông-Hà Nội
Công ty Đăng kýCơ sở Đông y dược gia truyền Kim Đan Xa la-Phúc La-Hà Đông-Hà Nội
DL62/451
BỘ Y TẾ
CUC QUAN LÝ DƯỢC |Mẫu nhãn CAO TANKIMĐAN ÏÿZ: G BIÁ YaV
ĐA PHE DUYỆT kích thước 85 x 115 mm A STAY DAN: |
SO 26K, (ODP 1, Phúc La. Hé Bông, ¡22 Nội = + pectin ania ~ # oats een ee

Lan đâu:..Q@91..04./. 404 .S

CAO TAN KIM DAN
2L⁄Aw PHAN: Mỗi lócao1,5 gam chúa: Ầ Thuc dia(Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 030g
N Huyén sm (Radix Scrophulariae) 030g Qué chi(Cortex cinnamomun) 0,30 g Xich thuoc (Radix Peoniae) 030g
H6ng don (Minimum) 045g Déu lac(Oleum Arachidis) 19g Tódược vở 1iacao 159
CHỈ ĐỊNH:Quai bị,viêm tốydovođộp, mụn nhọt, sưng vú,viêm cơkhớp, bong gGn. dau lung, nhtic dGu, sung †ốy.
CHONG CHi DINH: Mỗn cỏm vớimột trong cóc thònh phổn của thuốc. Không dón thuốc lênmốt. Không được uống. Không đón vòo vùng vúkhicho con bú.
CACH DUNG, LIEU DUNG: Honéng thudc chomém 1éidan méng tohon chédau ,dantùhơi đến bangay thay mét IGn. Néu vếtthương hởcómủthìrửasạch bằng nước
muối loõng thốm khô mới dón thuốc.
BAO QUẢN: Nơikhô, mét, tráng ónh sóng, dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
Ngòy SX: Số LôSX: HD :
Để xa tầm tay tré em Đọc kỹhướng dễỗn sửdụng trước khi dùng

Đơn hướng dỗn sử dụng thuốc CAO TAN KIM ĐÀN

ĐÔNG Y DƯỢC GIÁ TRUYỀN

KIM ĐAN

S284, Tổ 0? 11, Phút La, Hà Đông, Hề Nội
CAO DÁN NGOÀI DA
CAO TAN KIM DAN
THANH PHAN: Mai la caol.5 gam chia:
Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 030g
Huyén sam (Radix Scrophulariae) 0,30 g
Qué chi (Cortex cinnamomun) 0,30 g
Xích thược (®qdx Peoniae) 0,30 g
Hồng đơn (Minimum) 0,45 g
Dồu lọc (Oleum Ardchidis) lao
Tó dược vở 1ló cao 2 159g
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Goi 21a x 1,5 gam.
CHỈ ĐỊNH:
Quơi bị, viêm †ốy do va dap, mun nhọt, sưng vú, viêm cơ khớp, bong gôn, đdu
lưng, nhức đều, sưng †ốy.
CHONG CHi DINH:
Không được uống. Không dón vờo vùng vú khi cho con Đú.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:
một lồn.
THẬN TRỌNG: Không có.
TƯƠNG TÁC ni: Không =
HẠN DUNG: 24 thang ké tu ngòy sỏn xudt.
BAO QUẢN: Nơi khô, mat, trang anh sang, dudi 30°.C

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG Y DƯỢC GIA TRUYỀN KIM ĐAN
Xolo -Phúc lo -Hồđông -Hò nội Tel: 04.33541623

Mỗn cam véi mét trong cdc thanh phan củo thuốc. Không dan thuốc lên mớt.
Hơ nóng †huốc cho mềm rồi dồn mong to hon ché dau ,dan tu 2-3 ngòy †hoy _

TIEU CHUAN: TCCS. TUQ CỤC TRƯỞNG
“Đọc kỹ hướng dỗn sử dụng trước khi dùng P.TRƯỜNG PHÒNG
Nếu cền thêm thông tin xin hỏi ýkiến Thầy thuốc [yyêt Sát *u ly

Ẩn