Thuốc Cao lạc tiên: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao lạc tiên
Số Đăng KýVD-21758-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngLạc tiên ; Vông nem ; Lá dâu – 40g; 24g; 8g
Dạng Bào ChếCao lỏng
Quy cách đóng góiChai thủy tinh 80ml; Chai nhựa 80ml; cChai nhựa 200ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
08/10/2015Công ty TNHH DP FitoPharmaChai 80ml38482Chai
08/10/2015Công ty TNHH DP FitoPharmaChai 200ml47101Chai
Công ty TNHH Dược Phẩm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
FITO PHARMA Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
26 Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú t)Œ6
Thuận An, Bình Dương ASH yg
MAU NHAN THUOC
. Nhan trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
Nhãn chai thuốc:
+Nhãn mặt trước
+ Nhãn mat sau
. Nhãn trung gian:
Bao bì hộp ngoài.

._Toa hướng dẫn dùng thuốc:
Toa CAO LAC TIEN
_Binh Duong, ngay 0! thang 0©†fiăm 2013
p Tổng Giám đốc cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc

I-5

stad
CAO LONG
CU Ul. del.

CAO LONG
NU UN dsl
An than,
thanh tam.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lân đâu:.Š……4……..}4..

0H

CAO LONG CAO LONG
CU Ul tl.
An than,
thanh tam.

CONG THOC: Chai 80ml uéu DONG:
Lạctiên………………………….. 40g -Người lớn: Ngày 3lần, mỗi lần`|
(Herba Passifiorae foetidae) uống 15-30ml (1-2 thlacanh)
Vông nem……………………. _24g -Trẻem: từ5=12tuổi ngày 3lần, . – ỗilần5—10ml fi nae m .
(f08tmlByBirinot NHI) CHỐNG (HỈ ĐỊNH: aaa -Người mẫn cảm vớibất kỳthành
(Folium Mori albae) phần nào củathuốc. tthanol 9% …………………. 14,Aml ~Người bịtiểu đường.
(Ethanolum 90%) THẬN TRỌNG: Người đang láixe,
Đường trắng,………………….6/,6g vận hành máy móc.
(Saccharum) TÁC DỤNG PHỤ: Chưa cóbáo cáo.
Natri benz0at……………………0,40 BẢO QUẦN: Ủnhiệt độkhông quá
(Natri benzoas) 3C, nơikhô ráo, tránh ánh sáng.
== : Nước tính khiết…….. vừa đủ0ml Tu ‘a Ebi pale k – (Aqua purificata) – lắc ¡đừng.
———— _———— -Đểxatầm taytrẻem. : ———>x < DẠNG BÀO CHẾ: Cao lỏng. ` : -Bọckỹhướng dẫnsử dụng trước fitô fe _ NANG: Anthần, thanh tâm. fte khidùng. CHI BINH: Suy nhược thần linh, tìm -Nếu cần thêm thông tínxin hỗi ý CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA IRA FITO PHARMACEUTICAL CO., LTD. g y 268/1 KhuphốTrung, P.ane An, TP.Binh Dương hồihộp, hay ndm mo. 26Bis/1 Trung hamlet, Vinh Phu, Thuan An,Binh Duong -VietNam kiến thầy thuốc. BT:0650.3743210 Fax: 0650.3758552 ĐT:84.650.3743210 Fax:84.650.3758552 TIÊU CHUAN ÁPDỤNG: T(CS VN-00722-H-Vr1 eo.. SSS"—= BAO BÌ HỘP NGOÀI =: —— SDK: SốlôSX NSX: HD BIg OT:0650.3743210 Fax: 0650.3758552 26Bis/1 Khu phố Trung, P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An,TP.Bình Dương (0L0CTIE CÑNG THUC; TIEU CHUAN APDUNG SĐK: Tee em? NSX: NHAN CHAI v Xà» Me Foe CAG LONG AU Unl deh. An thần, thanh tâm. CAO LỎNG CAO LỎNG A US Ae An than, thanh tam. (ÔNG THỨC: Chai 200m! LiéU DONG: 4 @ Lạc tiên.................................. TDÖg -Người lớn: Ngày 3lần, mỗi lần ` (Herba Passiflorae foetidae) tống 15-30ml (1-2 thia canh) Vông nem............................ 60g ~_Trẻem:từ5.— 12tuổi: ngày 3lần, (Follum Erythrinae variegatae) mnbi lan5—10m, Ládâu 4 CHONG CHI BINH: 7 ns Người mẫn dm với bất kỳthành (Follum Morialbae) phần nào của thuốc. Fthanol 90% ......................... 36m Người bịtiểu đường. (Ethanolum 90%) THẬN TRỌNG: Người đang láixe,` Đường trắng........................ 169g vận hành máy móc. (Saccharum) TÁC DỤNG PHỤ: Chưa cóbáo cáo. Natrl benzoat......................... 1g BAO QUAN: 0nhiét 0khong qué (Natrii benzoas) 30%, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. Nước tính khiết... vừa đủ200ml mạ oe mm. ane vera ova tints tien DANG BAO CHE: C20 lòng a .boc lương dẫn sửdụng trước : (ÔNG NĂNG: Ânthần, thanh tâm. . khi dùng. 9 9 fito CHỈBỊNH:Suy nhược thin kin, tim fitô |= Néucin thém thong tinxn hd CONG TYTNHH DUGC PHAM FITO PHARMA hồi hộp, hay nằm mơ. FITO PHARMACEUTICAL CO,, LTD. kiến thầy thuốc. 26Bis/1 Khuph6 Trung, P.Vịnh Phú,TYThuận An,TP.Bình Dương 268Is/† Trung hamlet, VĩnhPhu, Thuan An,BinhDuong -Viet Nam | DT:0650.3743210 Fac0650.3758552 ĐĨ:BA.6603743210 Far.84.6503758552 | VN-00723-H-Vr1 _———— SSS———- BAO BÌ HỘP NGOÀI — 5 ——.`~ x xe ——— q8quz#8 = tốTrung, P. ' 'ÐT: 0650.3743210 Fax: 0650. 3758552 NHAN CHAI (CHỊ ĐINH KHUYEN CÀ0 te tate le SĐK: Solo SX: hye HD: ĐC (ÔNG THỨC: (hai 80m! Lactién (Herba Passifforae foetidae) ....40q Vong nem(Folum Erythrinae variegatae). 24g Ládâu (Folium Mori alboe) .............. 80 Ethanol 90% (Fthanolum 90%).......14,Aml Đường trắng (ð§@œfarum)................ 67,69 Natri benzoat (Natril benzuds)............ ,Ág Nước tỉnh khiết (Aquapuifiamn) vừađì80ml DANG BAO CHE: Cao lông. CONG NANG: Anthén, thanh tam. CHI ĐỊNH: Suy nhược thần kinh, tìm hồi hộp, hay nảm mữ. Liev DONG: ~_Người lớn: Ngày 3lần, mỗi lầnuống 15-30 ml(1-2 thìa canh). ~Trẻ em: từ5-12 tuổi: ngày 3lần, mỗi lần BAO BÌ HỘP NGOÀI CHO LCE 5-10 ml. CHONG CHỈ ĐỊNH: -Người mẫn cảm với bấtkỳthành phần nào củathuốc. ~_Người bịtiểu đường, THẬN TRỌNG: Người đang láixe,vận hành máy móc. TÁC DỤNG PHỤ: Chưa cóbáo cáo. BẢO QUẢN: Ởnhiệt độkhông quá 30%, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. KHUYẾN CÁO: -Lắc trướckhi dùng -Bếxatầm taytrẻem -_Đọc kỹhướng dânsửdụng trước khidùng -_Nếu cầnthêm thông tinxinhỏiýkiến thầy thuốc WVN-00743-H-WT | | | | Ị|Ị | | Ị | || !' I | !| !! || || | | || 1 ||| | ||! ! Ị| || | | CÔNG THỨC: : DANG BAO CHE:( CONG NANG: CHÍĐỊNH: ° LIEU DUNG:JfIt( 11 Nay CHÓNG CHÍ ĐỊNH: N hà S/TRÁCH NHIÊN HỮU x| at!`và ` CÔNG Ty ` DƯỢC PL AM NHAN CHAI BAO QUAN: Onhiet dékhong guaJOC, nenkhoy KHUYEN CAO: Le i TIEU CHUAN APDUNG: | ®— fito CONG TY TNHH DUOC PHAM FITO PHARMA 34711"007428 (JIJlIICIlI CONG THỨC: Chai 200ml Lạctiên (Herba Passifiorde f0etidae) .....100g Vong nem (Folium Erythrinde variegdfae) 60g Ladau (Folium Mori aibae).......... Ethanol 90% (Ethanolum 90%). Đường trắng (5gœhdrum)................... Natri benzoat (Ndtrii benz049).................. Nuféctinh khiết (Agud puriftortu) vừađủ200ml DANG BAO CHE: Cao ling. (ÔNG NĂNG: Anthần, thanh tâm. GIỈ BỊNH: Suy nhược thần kinh, tìm hồihộp, hay nằm mơ. LIÊU DÙNG: ~.Người lớn: Ngày 3lần, mỗi lầnuống 15-30 ml(1-2 thìa canh). -_Trẻem:từ 5-12 tuổi: ngày 3lần, mỗi lần CO LCE 5-10 ml. CHONG CHỈ ĐỊNH: CHO LCT -Ngudi man cam v6ibat ky thanh phén nao dủathuốc. -_Người bịtiểu đường. THAN TRONG: Người đang láixe,vận hành máy móc. TAC DUNG PHU: thưa cóbáo cáo. BAO QUAN: 6nhiét 40khéng qué 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. KHUYẾN CÁO: -_Lắctrước khidùng -_Đếxa tầmtay trẻ em -Đọc kỹhướng dẫn sửđụng trước khidùng -.Nếu cầnthêm thông tinxinhỏiýkiến thầy thuốc I | Ị|Ị Ị Ị ỊIỊỊ| Ị Ị Ị Ị I ! ||||Ị Ị|1 IỊỊ | Ị | | !| !| |!} || | || | Ị|| | _ BAO Bl HOP NGOAI SốlôSX: NSX: HD: S [TRÁCH NHIỆM HU HAN x| DƯỢCPHẨM | 2FIT0FHäREiR/.s// enn en w⁄ TÁC DỤNG PHỤ: (l¡ : BẢO QUẢN: ảnh sảng KHUYEN CA0; IJ416/0//)00.)240)0)/02156) DẠNG BO CHE: J| fito CÔNG NÂNG: CHÍ ĐỊNH: 5u i ma CONG TYTNHH DUGC PHAM FITO PHARMA CHŨNG CHÍ ĐỊNH: THÂN TRONG; !IqUới đai An. thần;thanh tâm — 271000024: NHAN CHAI 2 (ao lỏng CAO LẠC TIÊN An thần, thanh tâm. CÔNG THỨC: Chai 80ml Chai 200ml -_ Lạc tiên (Herba Passiflorae foetidae}.............................. 4A0g....................... 100g - V6ng nem (Folium Erythrinae variegatde) ................... 24g .................. 60g -._ Lá dâu (Folium Mori aÍqe).....................................e.ceeeeeooee 8g—..................... 20g -. EFthanol 90 (Ethanolum 90%)................................... 14/Aml...................... 36ml -_Đường trắng (Saccharum)....................................-..e 67,6g....................169g -__ Natri benzoat (Natrii benzogsJ)....................................... O,4G se eeeeeeeieeee 1g -_ Nước tỉnh khiết (Aqua purificata) vừa đủ................ 80ml ..............200ml DẠNG BÀO CHẾ: Cao lỏng. CÔNG NĂNG: An thần, thanh tâm. CHỈ ĐỊNH: Suy nhược thần kinh, tim hồi hộp, hay năm mơ. LIỀU DÙNG: -__ Người lớn: Ngày 3lần, mỗi lần uống 15-30ml (1-2 thìa canh) -_Trẻ em: từ 5~12 tuổi: ngày 3lần, mỗi lần 5-10ml. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: -.Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc -_ Người bịtiểu đường. THẬN TRỌNG: Người đang lái xe, vận hành máy móc. TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo. BAO QUAN: 6 nhiệt độ không quá 30%, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. KHUYẾN CÁO: -_ Lắc trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em -__ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - ne cần thêm imag tin xin hỏi ýkiến thầy thuốc thuốc HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. TRÌNH BÀY: Chế phẩm đựng trong chai 80ml, chai 200ml dán nhãn cho vào ̧ø/- kèm toa hướng dẫn sử dụng. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS mm Sản xuất tại:CÔNG TY TNHHDƯỢC PHẨM FITO PHARMA € es 26Bis/ 1KhuphốTrung, P.Vinh Phd, TX.Thuan An,TP.Bình Dương -Viet Nam DT: 0650. 3743 210 ©Fax: 0650.3758552 ©Emall:info@fito.vn Wet << e VPKinh doanh -Marketing: 41Hoàng DưKhương, P.12,Q.10-TP.HCM ©DT:08.3866 5416 «Fax: 08.3868 3094 » E Chỉ nhánh HaNOE 64 An Dương, Quận TâyHồ -HàNội eDT:04.3716 9031/3717 0297 «Fac 04.3829 0118 ©Email: sẻ: — TOA THUỐC ~ ặ 0650) 374321P HO CỤCÌ

Ẩn