Thuốc Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBổ phế Nam Hà chỉ khái lộ
Số Đăng KýV1-H12-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBạch linh; Cát cánh; Tỳ bà diệp; Tang bạch bì; Ma hoàng; Thiên môn đông; Bạc hà diệp; Bán hạ; Bách bộ; Mơ muối; Cam thảo; Phèn chua; Tinh dầu bạc hà- 0,72g; 1,366g; 2,6g; 1,5g; 0,525g; 0,966g; 1,333g; 1,5g; 1,25g; 0,473g; 0,166g; 0,08g
Dạng Bào ChếSirô
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ 100ml, 125ml
Hạn sử dụng30 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 415- Hàn Thuyên – Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Nam Hà 415- Hàn Thuyên – Nam Định
MAU NHAN XIN DANG KY JTH”
BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET

`Lân đâu:.4â………..,6At,

THUỐC HO v00 7 ;— THANH PHAN CHIĐỊNH Xd số -2 Mi Bạch linh 0,720 g BO PH 3 Chữa hotiêu đờm, chuyên trịho | : cam, hogid, hokhan, viém phé Cắtcánh hi DEY || PT Tỷbà diệp 2,600 g /` | Thích hợp vớingười! tiêu đường, Tang bạch bì 1,500 g oeate enEVoa béo phivàtreem.
Mahoàng 0,525g CcHiKHry |LO Thiên môn đông 0,966 g CHỈ KHÁI LỘ ậ COACH DUNG, LIEU DUNG: KHONG CHUA DUONG Ngày tông 3lần KHONG CHUA DUONG | Bạc hàdiệp 1,333.9 Trẻemtù’30tháng tuôi- 6tuổi ter ames: HC02000020. 121lì 0Ì) Cam thao 0473g Người lớnvàtrẻemtrên 10tuôi môi lần20m1
eet) 1,500 g
hbộ 5,000 g
Mơmuối 1/125 g ` CHÓNG CHỈ ĐÌNHVÀCÁC THÔNG Phén chua 1i224») TINKHÁC : é ề 3 ` Xem tòhướng dân sưdụng kèm Tình dầu bạchà lo ào theo trong hộp thuộc. Tádược: Xanthan gum, gừng tươi, Se or BẢO QUAN Ề | Ñsucralose. potassium sorbat, ethanol . 20010 i ue ur mts kẻ . cm 90%, nước tinh khiết vừa đủ100ml ở q Y độdưới 30°C TIEU CHUAN: TCCS
Đọckỹhướng dẫnsửdụng trước khidúng ‘ # ;
eeeae `
5
,
SĐK
CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 415Han Thuyen ~TP.Nam Ê 36494338 -Fax:/0350}
CÔNG TY CỔPHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ |

SỐ LÔSX:

/ ; NGAY SX:
HAN DUNG:
CHỊĐỊNH THANH PHÁN. – k Chữa họtiềuđòm, chuyên trịhocam, ho 0.720 ¢ ? % hokhan, đêm phéquan 1/368 g Thích hợp vớingưð† tiêuđường, béophí

Bảnhạ pettee| ern ih 04173g Bách bò Rx : – . TT Pera 2 nitehuong dinsudungkémtheo trong eat) Dài | Tínhdâubạchá 0.080 g L 100mị es Pen tec Mee enA s dưoi 30°C
ộpthuốc
ve kh
duoc pham Nam Ha
4unăm 2013
NG GIÁM ĐỐC
TAS: gay SLi in

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
THUỐC HO THÀNH PHÁN: ~2 27 CHÍĐỊNH(020012112 220012(00 22100040014) Đạch linh hale) BO Pi L3 cam. hogió,hokhan, viêm phế [To 1,708 g NA, quảnThích hợp vớingười tiêuđường, Sứ f7 WÝ+ T i 3,250 g aN |`{ 1000 1777 Tang bạch bì Payee) = » „ ee “han or CHỈ KHÁI LỘ E50025a ae CHỈ KHÁI LỘ Thiên môn đông 1,208 g Treemtừ30tháng tudi- 6tudi KHÔNG CHỮA ĐƯỜNG RO Na HÔNG CHỨA ĐƯỜNG Trẻemtử7-10 tuôi: mỗi lần15ml. Tn) 1875 g ID)2001210001 71/,01/- 0100012) or mrt) 0.591 g mỗilẫn20ml
Bac hadiép 1,666 g
Co. 8.250 g CHONG CHIDINH VA CACTHONG Mơmuối 1,408 g ie by a h Xem tởhướng d: dụng kèm Phen chua 0.208 g theo trong hộpthuốc Tỉnh dầubạchà 0,100 g aOR CLAEGs| Nơikhôráo, tránh ánhsáng. nhiệt sucralose, potassium sorbat, ethanol 3n độdưới 30°C. Táđược: Xanthan gum, gừng tươi,
90%, nước tính khiết vừađu125 TIEU CHUAN: TCCS
Đọc kỳhưởng dánsửdưng trườc Đềxatâmtaytrẻem.
CÔNG TYCỔPHÁN DƯỢC D7) 000711010 #15HànThuyện ~ C0 0Ề02200
CŨNG TYCỔPHẨN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
CHIĐỊNH THÁNH i Chữa hotiêuđờm, chuyên trịhocảm, ho t=Eola200 0.800 g 4 gió.hokhan, viêm phêquan. Cát cánh 1.708g ệ Thích hợp vớingười tiêuđường. béophi Tỷbàđiệp 3,250 g : m Tạng bạch bì ; 3 CÁCH DÙNG. LIỄU DŨNG: Ngày uỗng 3lân MahoàngThiền môn đồng chàđiẹp Treemtừ30thang tuôi- 6tuổi: môilần10mi. Treemtu7-10tuêi: môilân15rú’ Nguồi lónvàtrẻemtren 10 tuái: mỏilần20ml ao Ũ z eas HiDINH VACAC THONG TINKHAC Bach bo j Leute (emtờhướng dẫnsưdụng kèmtheotrong tên = hộpthuôc tênchua
B
JAN:Noikhôrào,trành anhsang. nhiệt độ dưới 30C K3 SOLO SX NGAY SX HAN DUNG
AON GIÁM ĐỐC
TMD in han ink

DON HUONG DAN DUNG THUOC
Để xa tâm tay tré em
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng
Nêu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiên bác sĩ
BỎ PHÉ NAM HÀ CHÍ KHÁI LỘ
Công thức bào chế cho 100ml chế phẩm:
Thành phần Hàm lượng
Bạch linh (Poria) 0,72g
Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 1,366g
Tỳ bà diép (Folium Eriobotryae) 2,68
Tang bach bi (Cortex Mori albae radicis) 15g
Ma hoang (Herba Ephedrae) 0,525g
Thiên môn đông (Radix Asparagi cochinchinensis) 0,966g
Bạc hà diệp (Herba Menthae) 1,333g
Ban ha (Rhizoma Pinelliae) 1,5g
Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) 5,0g
Mo mu6i (Fructus Armeniacae praeparatus) 1,125g
Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 0,473g
Phén chua (Alum) 0,166g
Tinh dau bac ha (Oleum Menthae arvensis) 0,08g
Tá dược vừa đủ 100ml
Tá dược: Xanthan gum, Gừng tươi, Sucralose, Potassium sorbat, Ethanol 90%, Nước tỉnh
khiết.
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ x100ml, hộp 1lọ x 125ml.
Chỉ định : Chữa ho tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản.
Thích hợp với người tiểu đường, béo phì và trẻ em.
Chống chỉ định:
– Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
-_ Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt Cao.
Tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc
Tương tác thuốc: không có
Tác dụng không mong muốn:
Hiện tại chưa phát hiện được tác dụng không mong muốn của thuốc.
Ghi chú: “Thông báocho bác sĩ những tác dụng không mong muon gặp phải khi sử
dụng th uỗc”.

Liều dùng và cách dùng: Ngày uống 3lần:
-_ Trẻ em từ 30 tháng tuổi -6tuổi mỗi lần 10ml
-_ Trẻ em từ 7-10 tuổi mỗi lần 15ml.
-_ Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi mỗi lần 20ml
Qúa liều và xử trí: Chưa có báo cáo.
Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất và không quá 20 ngày sau lần mở nắp đầu tiên.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuân áp dụng: Tiêu chuân cơ sở.
Nhà sản xuất
€ CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁM NAM HÀ
415 Hàn Thuyên Nam Định
NAMHAPHARMA Tel: 0350.3649408. Fax: 0350.3644650
CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁM NAM HÀ

CÔNGTY
CO PHAN
DƯỢC PHẨM
NAM HÀ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TASDL ayn Li ian inh

PHO CUC TRUONG
Nguyen Viet Hing

Ẩn