Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBách bộ chỉ khái lộ
Số Đăng KýV278-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBách bộ; Cát cánh; Bạc hà; Phòng phong; Trần bì; Bán hạ ; Cam thảo; Xuyên bối mẫu; Bạch chỉ; Khổ hạnh nhân; Tiền hồ- 6g/50ml; 3g/50ml; 1g/50ml; 2g/50ml; 1g/50ml; 3g/50ml; 2g/50ml; 2,5g/50ml; 1g/50ml; 1g/50ml; 1g/50ml
Dạng Bào Chếcao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 50 ml; Hộp 1 chai 100 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở sản xuất thuốc Y Học Cổ Truyền Thế Cường 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCơ sở sản xuất thuốc Y Học Cổ Truyền Thế Cường 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
in IN ge
SO Y TE THANH PHO HO CHi MINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO SO THE CUONG Độc lập -Tự do — Hạnh phúc
MAU NHAN XIN DANG KY
Cao lỏng
BÁCH BỘ CHÍ KHÁI LỘ 100ml
I. HOP:
BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUGC
DA PHE DUYET

6THẾ CƯỜNG |

Lan dau: AW. ul

‘ONG THUC : Chai 100ml^

-Bách bộ l2g -Cát cánh 6g -Bạc hà 2g ~Phòng phong 4g -Trần bì 2g -Bán hạ 6g -Cam thio 4g -Xuyên bốimẫu 5g -Bach chi 2g ~Hanh nhân 2g -Tiên hỗ 2g Hš 4g -Natri benzoat 0.2g JIBS 5g -Đường trắng 20g -Nước yd100ml = 2
Công Dụng; Trịcácchứng ho:Hokhan, hodobịcảm. nã 3s Điễu trìcácchứng hodohàn. HH, g Cách Dùng: -Người lớnmỗilẫnuống 1thìacanh(1SmÌ). Natri benzoat 0.2g “TrẻemtừItuổiđếndưới5tuổi, Awe 20g mỗilầntống nifa thia ciphé (2.5m), 3k vd 100m! “Từ§tuổiđếndưới 10tuôi, z mỗilẫnuống Íthìacàphê (5ml). EA: BR Ay, -TừI0tuổi đếndưổ I5uổ, lễli „ ủilẫnuống 2thìacàphê (lôm). g3: kÀ:®#H =7″, -Ngày uống3lẫn.uống vớinước đunsôiđểnguội. #x_-5ã. Kiêng Ki:Khong ănmảng, raumuống. đậuphông a Bz: § HE đỗấnchiên, xào, cay, không uông nước đá, m2 BC Chống Chỉ Định: Không dùng chophụnữcóthai. “$8 rì 4 a c8&. § ÁN: Sản Xuất Theo TCCS. R-’) Bảo Quản :Nơi khó, dưới 30độC Ba: N1 ân gat ĐỂxatâm taycủatrẻem. HE, BR UR WKIK

Doc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng.
SBK: Colsaisx MH Cily Số LSX: ác ` NSX: THÊ CƯỜNG
HD:

TPHCM,ngày tháng năm 2013
TC CƠ SƠ

146 Hải Thưở#íg Lãn Ông P.10, Q.5
ĐK :TẠI CHLCỢC€ THUẾ QUẬN 5

SO Y TE THANH PHO HO CHi MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ THẺ CƯỜNG Độc lập —Ty do -Hạnh phúc
MAU NHAN XIN DANG KY
Cao lỏng
BACH BO CHI KHAI LO 100ml
Il. NHAN HOP:

7 cao Lỏng
Sich Ba
Cg
RLY
-~Ê
ˆ
He
We
148 HảiThượng Lân Ông, P.10, đểˆ
0.5, TPHCM.VN gl

co so. THE CUONG
HO V,
SAN XUA 40, Q.
446 Hải Thug a apie AN 5 TAI CHIC DK :TA ty

SO Y TE THANH PHO HO CHi MINH
CƠ SỞ THE CƯỜNG
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp —Tự do —Hạnh phúc
Cao lỏng
BÁCH BỘ CHÍ KHÁI LỘ 100ml
III. TO HUONG DAN SỬ DỤNG:
sr yr yey Neer

we ek
pl sophie TE 5H 14698 (
©3 :98.537.221 -99.507.058(¢ 1 :39.507.059
|
SER
ADLYREERASRHRASANP RRR //
À5 81, aE SAR —ik,
se wok LIL BS FABRE.
/ h9:
an 12g Ait 2g
a 69 AE og at
Sñ 2g BU df 2g
Ba 4g Natribenzoat 0.2g
RR 2g Abe 20g |
xã 6g PK vớ 100ml
He 4g (
WEBB 59
È3Ä: Bea AL am
Re AASAER S R-Be. |
RESH=KSrm>E. |
PABASKR ERB, |
SO: Ghd RS HAL

ca |ea
SAN XUAT THUOC YHC
446 Hải Thượng Lan Ong PP. Tin: Q.5 i
ĐK TAI CHICUC TFTHOU Gi .

0ø Sở $X Thuốc YHT THÊ CƯỜNG 146 -HẢI THƯỢNG LAN ÔNG, P.10, Q.5, TP. HCM -VN
ĐT: 38537221 -39507058 FAX: 39507059
Bich Gi Chi Khai Lộ
BACH BO CHI KHAI LỘ làbài thuốc gia truyền trịcác chứng ho do
cảm, nhiễm phong hàn, phong nhiệt hoặc dođàm nhiễu khó thở. Dùng BÁCH BỘ CHỈ KHÁI LỘ giúp cho thông phế, tiêu đàm, phòng chống viêm họng,
CONG THUC: Chai 100m! -Bách bộ 12g ~Cát cánh -Bạc hà -Phòng phong -Trần bì -Ban ha -Cam thao -Xuyên bối mẫu 5
:Trị các chứng ho: Ho khan, “ho dobịcảm. Điều trịcác chứng ho °han.
:-Người lún: Mỗi lần uốnlý 1thìa canh( 15m), -Trẻ em: ®Từ 1tudi đến dưới štuổi: Mỗi lần uống nửa thìa
càphê (2,5ml). ®Từ5tuổi đến dưới 10 tuổi, mỗi lần uống |thia
càphê (5ml).
®Từ I0tuổi đến dưới 15tuổi, mỗi lần uống 2thìa càphê (10ml). Ề
-Ngày uống 3lần, uống với nước đun sôiđểnguội.
Chống Chỉ Định: Không dùng cho phụ nữcóthai. Kiêng Kị:
-Bạch chỉ ~Hạnh nhân -Tiên hỗ
g -Natri benzoat -Đường trắng -Nước
Công Dụng
Cách Dùng
Không uống nước đá.
Tác dụng không mong muốn: Không có.
Lời khuyến cáo: Để xatầm tay của trẻ em. Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến thầy thuốc. Trình bày :Chai 100ml cao lồng. Sản xuất :Theo TCCS. Bảo quản :Nơi khô, dưới 3046.C Hạn dùng — :24tháng kểtừngày sản xuất.

TPHCM,ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG CƠ SƠ
có sở THẾ, CƯỜNG
HỒ LEN!
SẲẢN XUẤT, iO YHCT
146 Hải Thợ ng P.10, @.5 ĐK :TẠI C VAN 3

Không ănmắng, rau muống, đậu phộng, đổănchiên. xào, cay. `

šbi
li
g2;

oi? w

#4: |tặ 3#: *%

SO Y TE THANH PHO HO CHi MINH
CO
SO THE CUONG
MAU NHAN XIN DANG KY
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap —Tu do —Hanh phic
Cao long
BÁCH BỘ CHÍ KHÁI LỘ 50ml

a 33Πve
at*et8 al
a ke
aa
>
7h
oD
ih
iw
le
° ~tìđổi
iiđồthi
tắt
3Xi>í
mȃ
m>ým
x»Htr>trlítyíiMUSí
OF
Sat
|Bi
LIH

CONG THUC: Chai 50ml -Bách bộ 6g -Cát cánh 3g -Bạc hà is 9 P.9. ,^ -Phòng phong 2g { Í 0 -Tran bi Ig he -Bán hạ 3g -Cam thảo : 2 -Xuyên bốimẫu 25g -Bach chi Ig 50ml -Hạnh nhân Ig -Tiên hồ lg -Natri benzoat 6.1g -Đường trắng 10g -Nước vd50ml ®
Công Dụng: Tr¡cácchứng ho:Hokhan, ho do bịcảm. é Điều trịcácchứng hadohàn 3 Cách Dùng: -Người lớnmỗi gÍthìacảnh. |3nnl). “Trẻemtừ|tudiden dvi5tui, mo gnitethiacaphé (2.5m). 5 -Tửštuổiđếnđưới 10tuổi. và mỗilầnuống| thìa càphẻ (5ml). É ừI0tuổi ếndưới lŠtổ, ‘§ môilầnuống2 thìacàphê (1ũm]). – -Ngày uống 3lần šnướcđụnsôiđểnguội. * aumuống, đầu phông á ,Xả0, Cây, šnước đá. Chống ChíĐịnh: Không dùng chophụnữcóthai,
SảnXuất Theo TCCS. BảoQuản ;Nơikhó, đưới 30 đó C

5H: 5Š ùò S1 +, ’ ; x Đểvàtâm taycuatrẻem. weet , * Doc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng.
sell —=- .ma ae SDK: = R Bia : –
NSX:
HD: : – ; : . 4
M i a ni RT RGR SR: e b
HO VE LINE SẲN XUẤT THUỐC YHCT 146 Hải Thượng Lén Ong P.10, Q.5 ĐK -TẠI CHÍ CỤC THUẾ QUẦN ä
TPHCM,ngày tháng năm 2013
TRUONG CO SO
co sở THẾ CƯỜNG |
HO/VE LINE
SAN XUAT 146 Hai Thug ng P.10, Q.5
DK :TAI = Â

SG Y TE THANH PHO HO CHi MINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO SG THE CUONG Độc lập —Tu do —Hanh phic
MAU NHAN XIN DANG KY
Cao long
BÁCH BỘ CHÍ KHÁI LỘ 50ml
Il. NHAN:

MỜ [ `
ek ay đi
THẾ CƯỜNG

HO VE Line
SẲẢN XUẤT THUỐC YHCT _j 146 Hải Thượng Lấn Ông ïP.10,Q.5
ĐK :TẠI CHI CỤC Trì VE QUAN &
TPHCM, ngay tháng năm 2013
TRƯỜNG CƠ SỞ
có sở THẾ CƯỜNG
HÔI VỆ LINH

SAN XU SC YHCT
146 Hải Thư: Ông P.10, Q.5
ĐK :TẠI|C “THUẾ QUAN 5
7
lb Ve Linh

SỞ YTÉ THÀNH PHO HO CHI MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ THÉ CƯỜNG Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
l __ Caolỏng _ – Lb
BACH BO CHI KHAI LO 50ml Ì
HI. TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

woe BB Cu Sé SX Thude YHCT THE CUONG
, is 146 -HẢI THƯỢNG LĂN ÔNG, P.10, Q.5, TP. HCM -VN
Nhã $5 pe ` X .i ha _ BT: 38.537.221 -39.507.058 FAX: 39.507.059
Bich 6 Chi Khải Lộ
8 2B BACH BO CHỈ KHÁI LỘ làbài thuốc gia truyền trịcác chứng ho do
cảm, nhiễm phong hàn, phong nhiệt hoặc dođàm nhiều khó thở. Dùng BÁCH
BỘ CHỈ KHÁI LỘ giúp cho thông phế, tiêu đàm, phòng chống viêm họne.
: Chai 50ml ADLER EERASRDEASENPERER bè Z/ lao a
1D, Fo OR AS LO SB A, xẻ KH
Se SACI LL JRĐIBZ. `… -Trần bì 1g -Natri benzoat : . -Bán hạ 3g -Đường trắng ụ
Rha ‘ -Cam thio 2g -Nước vđ50ml b -Xuyên bối mẫu 25g
ls 6g Air 1g Công Dụng :Tri cc ching ho: Hokhan, ho do bici.
ate 30 At 1g Điều trịcác chứng hodo han. Sñ 1g wan 1g Cách Dùng ˆ :-Người lớn: Mỗi lầntiếng |thìa canh( lắm |), ie 2g Natri benzoat 0.1g -Trẻ em: ®Từ ltuoi đến dưới Štuổi: Môi lần uống nửa thìa
{ 10 caphé (2,5ml).
we 3 a eng ®Từ5tuổi đến dưới 10tuổi, mỗi lần uống |thìa
càphê (5ml). ÔNG 2= ®Từ I0tuổi đến dưới 15tuổi, mỗi lần uống 2thừa l
Og caphe (1Oml).
-Ngày tống 3lần, uống với nước đu sôiđểnguội. /
l i 87 fel l3 lý a Chống Chỉ Định: Không dùng cho phụ nữcóthai.
Kiéng Ki: Không ănmăng, rau muống, đậu phộng, đổ ăn chiên, xào, cay. $
lý 3: x À:8§ Re N R RK a # Rh 9 Không uống nước đá.
Tác dụng không mong muốn: Không có.

h =a $ i g Lời khuyến cáo: Để xatầm tay của trẻ em.
i š.§ = ile S i a )it : Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng.
/JÀ fa: =3 NT ah, B | Nếu cân thêm thông tin xin hỏiýkiến thầy thuốc. | 8.8 H= ik § À we . Trinhbay —: Chai 50ml cao léng.
` ZN San xuất :Theo TCCS.
SO: Bib RACE RUE RR RIK IK Bioquin :Nơi khô, dưới 30độC
+ Hạn dùng — :24tháng kểtừngày sẵn xuất.
sae 2p NXUẤT THUỐC YHCT TPHCM,ngày tháng năm 2013 ải Thượng Lãn Ông P.10, Q.5 Fi A ĐK TA! CHI CUC THUE QUAN 5 TRUONG CƠ SỞ 4
CƠ sở THẾ ou G
HO
SAN XUAT T 146 Hai Thughg
BK TẠI CHỊBE mer hs |

HUONG DAN SU DUNG
BACH BO CHI KHAI LO
1. Dang bao ché: Cao long :
2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

STT | Thành phần Khỗi lượng
Nguyên liệu: Chai 50 ml | Chai 100
ml
1 Bach b6 (Radix stemonae tuberosae) 6,0 gam 12,0 gam
2 | Cát canh (Radix Platycodi grandiflori) 3,0 gam 6,0 gam
3 | Bac ha (Herba Menthae arvensis) 1,0 gam 2,0 gam
4 | Phong phong (Radix Ledebouriellae 2,0 gam 4,0 gam
seseloidis)
5 | Tran bi (Pericarpium citrireticulatae perenne) | 1,0 gam 2,0 gam
6 | Ban ha (Rhizoma Pinelliae) 3,0 gam 6,0 gam
7 | Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 2,0 gam 4,0 gam
8 | Xuyén béi mau (Bullbus Fritillariae) 2,5 gam 5,0 gam
9 | Bach chi (Radix Angelicae dahuricae) |1,0 gam 2,0 gam
10 | Khổ hạnh nhân (Semen Armeniacae amarum) | 1,0 gam 2,0 gam
11 | Tiên hô (Radix Peucedani) 1,0 gam 2,0 gam
Tá duoc: Natri benzoat, Dudng trang, Nudc uéng Vừa đủ 50 ml. | Vừa đủ 100
¡được | ml.
3. Công dụng — Chỉ định:
-Trị các chứng ho: Ho khan, ho do bị cảm. àu
-Điều trị các chứng ho do hàn.
4. Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai, ho nhiệt, trẻ em dưới Ì
tuôi, người tiêu đường.
5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
6. Liều dùng – Cách dùng:
-Người lớn uống mỗi lần 1thìa canh (15 ml).
-Trẻ em từ 1tuổi đến dưới 5 tuổi mỗi lần uống nửa thìa cà phê (2,5 ml).
-Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi mỗi lần uống I thìa cả phê (5 m]).
-Trẻ em từ 10 tuổi đến dưới 15 tuổi mỗi lần uống 2 thìa cà phê (10 m]).
Ngày uống 3 lần, uông với nước đun sôi để nguội.
7. Kiêng cữ ăn uông khi dùng thuốc:
-Không ăn măng, rau muông, đậu phộng, đồ ăn chiên, xào, cay.
-Không uống nước đá.
8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ
có thai.
9, Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có.
11. Quá liều và xử trí: Có thé gap phải một sô tác dụng không mong muốn. Sử
dụngđúng liều các triệu chứng trên sẽ hết.
12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS. ie
15. Trinh bay:
-Hộp 1chai x 50 ml va 01 to huong dan str dung.
-Hép 1chai x 100 ml va 01 to huong dẫn sử dụng.
Chú ý:
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Để xa tâm tay trẻ em -Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.
CƠ SỞ SAN XUAT THUOC Y HOC CO TRUYEN THE CUONG
146 Hai Thuong Lan Ông- P 10 – Quan 5- TP Hỗ Chí Minh
Điện thoại: 083 8537 221. —— Fax: 083 9507 059.
TP. Hô Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2013
Chủ cơ oo

PHO CUC TRUONG
Neowyon Yin Shanty

Ẩn